• baner

Oferta

Outsourcing płac

W ramach tej usługi Grupa Atena świadczy usługi naliczania płac zgodnie z wymogami prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa podatkowego oraz indywidualnymi wymaganiami Klientów.

Zakres usług outsourcingu płac obejmuje:

 

Usługi miesięczne

 • naliczanie wynagrodzeń brutto zgodnie z zapisami umowy o pracę z uwzględnieniem wszelkich dodatków i potrąceń
 • naliczanie podatku dochodowego i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
 • prowadzenie kart zasiłkowych pracowników
 • generowanie i udostępnianie Klientowi listy płac
 • generowanie danych dla potrzeb księgowości w podziale na kota księgowe
 • sporządzanie raportów i zestawień płacowych dostosowanych do wymogów Klienta
 • drukowanie i dostarczania do Klienta indywidualnych pasków płacowych
 • wystawianie zaświadczeń o wysokości zarobków dla pracowników
 • dokonywanie elektronicznych przelewów kwot wynagrodzeń, podatków dochodowych, ubezpieczeń społecznych oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne
 • przygotowywanie i przesyłanie do właściwego ZUS deklaracji wymaganych prawem
 • kontakty z ZUS, US i innymi instytucjami
 • zapewnienia stałego kontaktu i wsparcia dla Klienta w związku z niniejszymi usługami

Usługi na koniec roku

 • sporządzanie rocznych deklaracji PIT łącznie z wydrukowaniem, sortowaniem, podpisywaniem
 • dostarczenie kopii formularzy PIT-11/40 do stosownych urzędów skarbowych właściwych dla pracowników i kierownictwa Klienta
 • dostarczenie kopii formularzy PIT-11/40 do Klienta celem przekazania pracownikom i kierownictwu
 • dostarczanie informacji statystycznych i liczbowych do sprawozdań rocznych Klienta

Outsourcing kadr

W ramach tej usługi Grupa Atena świadczy usługi kadrowe zgodnie ze stosownymi przepisami prawa oraz dostosowanych do indywidualnej sytuacji Klienta.

Zakres usług outsourcingu kadr obejmuje:

 • prowadzenie akt osobowych pracowników
 • prowadzenie wymaganej przepisami statystyki kadrowej
 • sporządzanie dokumentacji związanej z zatrudnianiem, zmianą warunków zatrudnienia oraz ustaniem stosunku pracy
 • ustalanie prawa do przewidzianych przepisami uprawnień pracowniczych
 • zgłaszanie pracowników i członków ich rodzin w ZUS, wyrejestrowywanie oraz zgłaszanie zmian
 • monitorowanie terminów związanych z zatrudnieniem
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu
 • sporządzanie raportów kadrowych w uzgodnionym z Klientem formacie
 • kontakt z PIP, ZUS, GUS i innymi instytucjami

 

 

2

Rachunkowość podmiotów gospodarczych

W ramach tej usługi Grupa Atena świadczy usługi w prowadzeniu finansów podmiotów gospodarczych, zarówno spółek jak i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Zakres usług dla ksiąg rachunkowych obejmuje:

 • prowadzenie bieżących ksiąg rachunkowych
 • wyprowadzanie zaległości księgowych i podatkowych
 • opracowanie planu kont z uwzględnieniem specyfiki  działalności klienta
 • doskonalenie i opracowanie polityki rachunkowości oraz aktualizacja zmian
 • opracowanie i aktualizacja obiegu dokumentacji w współpracy z klientem
 • sporządzanie sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych
 • raportowanie w zakresie bilansu, rachunku zysków i strat
 • prezentacja wyników działalności dla zarządu lub rady nadzorczej
 • sporządzanie bilansów według międzynarodowych standardów rachunkowości

Zakres usług dla księgi przychodów i rozchodów

 • prowadzenie ksiąg podatkowych
 • prowadzenie rejestrów VAT
 • prowadzenie innych niezbędnych ewidencji
 • inwentaryzacja i prowadzenie ewidencji środków trwałych

 

Logo